Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in upravljanja podatkov

 

1. Družba Szinga Sport Kft. (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2; št. vpisa v sodni register: Srg. 01-09-370331; davčna številka: 10318102-2-44), kot upravljavec (nadaljnjem besedilu: ponudnik) spletne trgovine (v nadaljnjem besedilu: spletna trgovina), ki deluje na spletni strani www.playersroom.hu (v nadaljnjem besedilu: spletna stran), spoštuje ustavno temeljno pravico do varstva osebnih podatkov, katere vsebina določa, da ima vsakdo pravico razkriti in uporabiti svoje osebne podatke.

 

2. Pri pridobivanju in obdelavi osebnih podatkov, ki jih posreduje stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), na katero vplivajo osebni podatki, ponudnik namenja posebno pozornost večjemu upoštevanju Zakona št. VI iz leta 1998 o razglasitvi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, sestavljene v Strasbourgu 28. januarja 1981, Zakona št. CXIX iz leta 1995 o upravljanju podatkov o imenih in naslovih za namene raziskovanja in neposrednega pridobivanja poslov ter Zakona št. CXII iz leta 2011 o samoodločanju glede informacij in svobodi obveščanja (v nadaljnjem besedilu: Informacijski zakon)

 

3. Podatke, ki jih posreduje kupec, kot so priimek in ime, naslov za pošiljanje in izstavitev računa, telefonska številka, e-poštni naslov in spol kupca, najdete v e-pošti, poslani prek sistema.

 

Pri plačilih z bančnimi karticami podatke, potrebne za plačilo, ne upravlja ponudnik, temveč banka OTP Bank Nyrt.

 

Zavedam se, da bodo spodaj navedeni osebni podatki, ki jih hrani upravljavec podatkov družbe Szinga Sport Kft. (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) v podatkovni zbirki uporabnikov spletne strani www.playersroom.hu, preneseni na OTP Mobil Kft. kot obdelovalca podatkov. Podatki, ki jih posreduje upravljavec podatkov, so naslednji:

 

ID spletnega naročila

datum naročila

postavke naročila (ime izdelka, številka izdelka, cena, količina, DDV)

stroški pošiljanja

valuta

znesek popusta

jezik

ime

priimek

e-poštni naslov

telefonska številka

ime na katerega se izda račun

davčna številka

poštna številka za izdajo računa

mesto za izdajo računa

ulica za izdajo računa

županija za izdajo računa

država za izdajo računa

ime in priimek za pošiljanje

poštna številka za pošiljanje

mesto za pošiljanje

ulica za pošiljanje

županija za pošiljanje

država za pošiljanje

 

Značilnosti in namen dejavnosti obdelave podatkov, ki jo izvaja obdelovalec podatkov, si lahko ogledate v SimplePay Informacijah o upravljanju podatkov, na naslednji povezavi:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Upravljavci podatkov: ponudnik in kurirske službe iz točke 5.

 

5. Ponudnik izjavlja, da je namen upravljanja podatkov, zabeleženih v njegovi zbirki podatkov (ime, naslov za dostavo in izdajo račun, e-poštni naslov, telefonska številka, spol stranke), zagotavljanje storitev, ki so na voljo v spletni trgovini, prikazovanje prilagojene vsebine in oglasov, zbiranje statističnih podatkov, tehnični razvoj informacijskega sistema, in zaščita pravic strank. Ponudnik lahko podatke uporabi za oblikovanje uporabniških skupin in prikaz ciljne vsebine in / ali oglasov ali pošiljanje novic uporabniškim skupinam na spletnih mestih ponudnika.

 

Podatki, ki jih posreduje stranka, bodo posredovani prevoznikom, ki izvajajo dostavo izdelkov (v nadaljnjem besedilu: kurirske službe), kolikor je potrebno za dostavo izdelkov, kupljenih v spletni trgovini.

 

Kurirske službe

 

Ponudnik vodi register prenosa podatkov o prenosu osebnih podatkov, ki jih stranka posreduje kurirskim službam, da preveri zakonitost prenosa podatkov in vodi evidenco prenosov osebnih podatkov za obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključno z datumom prenosa osebnih podatkov, ki jih upravlja ponudnik, pravno podlago in prejemnika prenosa podatkov ter opredelitev obsega prenosa. Ponudnik podatke v registru za prenos podatkov hrani 5 (pet) let.

 

6. Osebne podatke, ki jih je posredoval stranka, ponudnik ne sme uporabljati za namene, ki niso našteti zgoraj. Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam (razen kurirskim službam) ali javnim organom je možno le z izrecnim soglasjem stranke, razen če zakon ali uradna / sodna odločba ne zahtevata drugače. Ponudnik bo osebne podatke stranke po koncu namena uporabe ali na zahtevo izbrisal.

 

7. Stranka podatke posreduje prostovoljno, pravna podlaga je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z uporabo storitev ponudnika stranka soglaša z uporabo njegovih podatkov, kot je določeno zgoraj (vključno s prenosom osebnih podatkov kurirskim službam).

 

8. Stranka lahko od ponudnika kadar koli zahteva:

- informacije o ravnanju z njenimi osebnimi podatki

- popravek osebnih podatkov;

- brisanje ali blokiranje osebnih podatkov.

 

8.1 Na zahtevo stranke ponudnik zagotovi informacije o podatkih posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih upravlja, o njihovem viru, namenu, pravni podlagi, trajanju, imenu in naslovu obdelovalca podatkov ter dejavnostih, povezanih z upravljanjem podatkov, pa tudi o pravni podlagi in prejemniku prenosa podatkov.

 

Ponudnik je na zahtevo stranke dolžan zagotoviti informacije v pisni in razumljivi obliki v najkrajšem času od oddaje zahteve, vendar najpozneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh.

 

Zgoraj navedeni podatki so brezplačni, če stranka, ki zahteva informacije, še ni predložil zahteve za informacije upravljavcu podatkov za isti nabor podatkov v tekočem letu. V drugih primerih se lahko določi povračilo stroškov v višini 700 HUF na informacijo. Če je ponudnik s podatki ravnal nezakonito ali če je zahteva po informacijah privedla do popravka, potem je treba vrniti že plačane stroške.

 

Ponudnik informiranje stranke lahko zavrne v primerih, določenih v prvem odstavku 9. člena in 19. členu Informacijskega zakona.

 

V primeru zavrnitve posredovanja informacij, ponudnik pisno obvesti stranko o tem, da po kateri določbi Informacijskega zakona je to storil. V primeru zavrnitve posredovanja informacij, se lahko stranka obrne na sodišče ali Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij (naslov: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonska številka: +36 (1) 391 1400; e-poštni naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu; v nadaljnjem besedilu: Organ).

 

8.2 Če osebni podatki, ki jih upravlja ponudnik, ne ustrezajo resničnosti in so osebni podatki, ki ustrezajo resničnosti, na voljo ponudniku, jih bo ponudnik popravil.

 

Osebne podatke bo ponudnik izbrisal, če

- je obdelava osebnih podatkov nezakonita;

- stranka zahteva izbris osebnih podatkov;

- so osebni podatki nepopolni ali napačni - in tega pogoja ni mogoče pravno odpraviti - pod pogojem, da Informacijski zakon izbrisa ne izključi;

- je namen obdelave podatkov prenehal ali pa je potekel rok za hrambo podatkov, določen z zakonom;

- odredi sodišče ali organ.

 

Namesto brisanja bo ponudnik blokiral osebne podatke, če stranka to zahteva ali če se na podlagi informacij, ki so mu na voljo, domneva, da bi izbris škodoval zakonitim interesom stranke. Tako blokirani osebni podatki se lahko obdelujejo le toliko časa, dokler obstaja namen obdelave podatkov, ki izključuje izbris osebnih podatkov.

Ponudnik bo osebne podatke, ki jih upravlja, označil, če stranka oporeka njegovi pravilnosti ali točnosti, vendar napačnosti ali netočnosti spornih osebnih podatkov ni mogoče jasno ugotoviti.

 

Ponudnik bo stranko obvestil o popravku, blokiranju, označevanju in brisanju podatkov ter vse tiste, ki so jim bili podatki predhodno posredovani zaradi upravljanja podatkov. Obvestilo je lahko izpuščeno, če glede na namen obdelave ne škoduje legitimnim interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Če ponudnik ne izpolni zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za popravek, blokiranje ali brisanje, mora v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu zahteve pisno sporočite dejanske in pravne razloge za zavrnitev zahteve za popravek, blokiranje ali izbris. Če je zahteva za popravek, izbris ali blokiranje zavrnjena, se stranka lahko obrne na sodišče ali na Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij.

 

9. Dejavnosti, povezane z obdelavo podatkov, ki jih je ponudnik pridobil, izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, in z upoštevanjem določb o varstvu podatkov, vključenih v to izjavo.

 

10. Ponudnik ni odgovoren za podatke, ki jih posreduje stranka. Če ponudnik ugotovi, da podatki kršijo pravice tretje osebe ali zakona ali kršijo ta pravila o varstvu podatkov ali povzročijo škodo zaradi neupoštevanja pravil o varstvu podatkov, ima ponudnik pravico, da v sodelovanju s pristojnimi organi sprejme potrebne pravne ukrepe. Če je stranka za uporabo storitve posredovala podatke tretje osebe ali je na kakršen koli način povzročila škodo med uporabo spletnega mesta, je ponudnik upravičen do uveljavljanja odškodnine.

 

11. Da bi preprečil nepooblaščen dostop in razkritje, ponudnik za zagotavljanje točnosti podatkov in za njihov najprimernejši način uporabe z ustreznimi fizičnimi, elektronskimi in tehničnimi metodami shranjuje in posreduje preko spleta zbrane podatke.

 

12. Ponudnik upravlja podatke o strankah v okviru klubske kartice, za čas njene veljavnosti in pozneje, brez ločene zahteve za preklic, da bi spodbudil stranko, da postane redna stranka, in stranko na dane kontaktne podatke čim lažje obvesti o promocijah. Podatke obdeluje osebje ponudnika. Stranka svoje pravice do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja lahko uveljavlja v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011.

 

13. Ponudnik shranjevanja podatkov: Planet Express Kft.,

Sedež:1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Davčna številka: 23587342-2-43

Matična številka podjetja: 01-09-972700

Služba za stranke in tehnična pomočsupport@pannonhosting.hu

 

 

14. Uporaba obdelovalcev podatkov

Partnerji tržnih storitev in tretje osebe:

 

15. Ponudnik za pošiljanje pošte:

Maileon Digital Kft.

Sedež: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Pravilnik upravljanja podatkov pri nagradni igri

 

 

1. Osebne podatke registriranih udeležencev nagradne igre upravlja organizator igre ((družba Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; št. vpisa v sodni register: 01-09-370331, davčna št.: 10318102-2-44; e-poštni naslov: szingasport@playersroom.hu, ki jo zastopa poslovodja Zoltán Gém; v nadaljnjem besedilu: »Organizator«). Vse osebne podatke upravlja izključno Organizator. Organizator je upravljanje podatkov prijavil v register za varstvo podatkov, ki ga vodi Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij: NAIH-84718/2015.

Organizator obdeluje izključno osebne podatke oseb, ki so se prijavile v igro, določeno v Pravilih nagradne igre in so med registracijo sprejele Pravila nagradne igre in ta Pravila upravljanja podatkov.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec sprejme Pravila nagradne igre in ta Pravilnik o upravljanju podatkov.

 

2. Ta Pravilnik o upravljanju osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) velja samo za upravljanje osebnih podatkov, zabeleženimi med nagradno igro, in ne zajema drugega upravljanja osebnih podatkov s strani Organizatorja.

Ravnanje z osebnimi podatki udeležencev nagradne igre ureja ta Pravilnik. Obdelavo osebnih podatkov ureja zakonodaja Madžarske in Evropske unije, predvsem Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijskem samoodločanju in svobodi obveščanja (Informacijski zakon) ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46 / ES z dne 24. oktobra 1995 »o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov«, ter direktivami GDPR, ki so stopile v veljavo 25. maja.

 

3. Udeleženec nagradne igre z registracijo sprejme Pravila nagradne igre in ta pravila. Z registracijo in sprejetjem pravil se udeleženec nagradne igre strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je določeno v teh pravilih. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je prostovoljno soglasje udeležencev nagradne igre (točka a) prvega odstavka 5. člena Informacijskega zakona). Ta pravila so namenjena informiranju udeležencev nagradne igre.

Pod pogojem, da je udeležba popolnoma prostovoljna in da udeleženci nagradne igre postanejo upravičeni do nagrad, ne da bi plačali kakršne koli vložke organizatorju, organizator daje pogoj za sodelovanje v soglasje z upravljanjem podatkov, kot je določeno v Politiki zasebnosti. Udeleženci nagradne igre zgoraj napisano izrecno priznavajo in se strinjajo, da je sodelovanje pogojeno s soglasjem za upravljanje podatkov.

 

4. Med upravljanjem podatkov si organizator prizadeva zagotoviti, da je upravljanje podatkov pošteno, zakonito in da obdelava osebnih podatkov poteka samo za določen namen. Namen upravljanja podatkov je predvsem izvedba nagradne igre, med katero se preveri pravica do sodelovanja, žrebanje, obveščanje zmagovalcev in izročitev nagrade. Namen upravljanja podatkov je poleg tega oglaševanje, raziskave trga in javnega mnenja z uporabo podatkov, ki jih posreduje udeleženec nagradne igre.

Organizator je upravičen do uporabe podatkov v statistične namene na način, ki ne omogoča osebne identifikacije.

 

5. Osebni podatki se obdelujejo na sedežu, podružnici, v prostorih organizatorja ali prostorih obdelovalca podatkov, ki ga je za to pooblasti organizator. Odločitve v zvezi z upravljanjem podatkov vedno sprejme organizator.

Na podlagi Informacijskega zakona ima organizator pravico pooblastiti obdelovalca osebnih podatkov. Obdelovalec podatkov se ne more samostojno odločiti. Organizator nagradne igre imena obdelovalcev podatkov objavi v teh pravilih.

 

6. Med registracijo udeleženec nagradne igre posreduje osebne podatke in kontaktne podatke, navedene v obrazcu za registracijo (ime, e-poštni naslov, naslov, datum rojstva, poštna številka). Namen upravljanja podatkov: identifikacija udeleženca nagradne igre, stiki, oglaševanje, raziskave.

Če udeleženec nagradne igre zmaga, je dolžan organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za pridobitev nagrade, zlasti za nagrado, ki jo mora poslati zmagovalcu, za izpolnitev davčnih obveznosti (natančen naslov, osebne identifikacijske podatke za fizično osebo, davčno številko, številko bančnega računa). Če udeleženec nagradne igre ne posreduje zahtevanih podatkov, ima organizator pravico zavrniti izročitev nagrade. Namen upravljanja podatkov je izročiti dobitke zmagovalnim udeležencem nagradne igre in izpolniti davčno obveznost.

V primeru priporočenih oseb se upravljanje podatkov uporablja za promocijo igre, organizator pošlje pismo o igri priporočenim osebam.

 

7. Organizator ima pravico uporabiti kontaktne podatke, ki jih posreduje udeleženec nagradne igre (e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka), da mu pošlje promocijsko e-pošto, povezano z organizatorjem, dejavnostmi organizatorja, glasilo, povezano s storitvijo, ali oglas v ta namen. Udeleženec nagradne igre se izrecno strinja, da mu lahko organizator zagotavlja informacije v obvestilih, novicah oziroma v drugo obvestilno pisanje vpiše oglas.

Z registracijo udeleženec nagradne igre izrecno soglaša s tem, da mu organizator pošlje oglas z uporabo neposredne metode povpraševanja in z uporabo podatkov, predvidenih v ta namen. Soglasje velja za poizvedbe po e-pošti, telefonu, pošti in za druge načine.

Udeleženci nagradne igre se strinjajo, da bo organizator uporabo spletnih strani organizatorja in podatke, ustvarjene med njihovim sodelovanjem v igri, uporabil v oglaševalske namene, da bo udeležencem nagradne igre ponudil ciljne ponudbe v zvezi z naslovnikom.

Upravljane podatke lahko Organizator uporabi za raziskave javnega mnenja, tržne raziskave, za sestavljanje raziskovalnega vzorca in iskanje udeležencev za te namene.

 

8. Ob obisku spletnega mesta sistem organizatorja samodejno zabeleži naslov IP računalnika udeleženca nagradne igre, čas začetka obiska in v nekaterih primerih vrsto brskalnika in operacijskega sistema, odvisno od nastavitev računalnika in geografske lokacije. Tako zabeleženih podatkov ni dovoljeno kombinirati z drugimi osebnimi podatki. Obdelava podatkov je izključno za statistične namene. Organizator si pridržuje pravico, da na računalnik udeleženca nagradne igre namesti datoteke, ki vsebuje podatke (piškotka).

 

9. Organizator posredovanih podatkov po koncu nagradne igre ne bo izbrisal, podatke bo še naprej upravljal in uporabljal za namene, določene v teh pravilih.

Organizator bo posredovane podatke izbrisal, če:

Udeleženec nagradne igre lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov na kontaktnih podatkih organizatorja (1. točka). Na zahtevo udeleženca nagradne igre bo sistem organizatorja v petih delovnih dneh podatke izbrisal. Ko se osebni podatki izbrišejo, postanejo podatki neprepoznavni na tak način, da povezave med podatki in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni več mogoče vzpostaviti.

Organizator osebnih podatkov na zahtevo udeleženca nagradne igre ne bo izbrisal, če je obdelava podatkov obvezna ali dovoljena z zakonom (tako na primer podatki, povezani z davčno obveznostjo). V tem primeru bo organizator udeleženca nagradne igre obvestil o pravni podlagi za zavrnitev zahteve za izbris.

Če je med organizatorjem in udeležencem nagradne igre vzpostavljeno pravno razmerje in je obdelava osebnih podatkov nujna za uveljavljanje pravic iz pravnega razmerja in izpolnjevanje obveznosti (npr. uveljavljanje zahtevkov, reševanje pravnih sporov), organizator na podlagi petega odstavka 6. člena Informacijskega zakona še naprej obdeluje potrebne osebne podatke tudi v primeru zahteve za izbris.

Če organizator udeleženca nagradne igre izključi iz nagradne igre, bo obdeloval podatke, potrebne za preprečitev ponovne registracije tudi v primeru zahteve za preklic. Pravna podlaga za upravljanje podatkov v tem primeru je peti odstavek 6. člena Informacijskega zakona.

 

10. Udeleženec nagradne igre ima pravico zahtevati popravek svojih podatkov in prositi organizatorja, da popravi napačne podatke in jih sam ne more popraviti. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva informacije o ravnanju z njegovimi podatki. Organizator obvestitev lahko posreduje tudi po elektronski pošti. Zadevni igralec lahko ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov.

 

11. Organizator sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov, pri čemer zagotovi ustrezno raven zaščite, zlasti pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, prenosom, razkritjem, brisanjem ali uničenjem ter naključnim uničenjem in poškodbami. Organizator z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotovi varnost podatkov.

 

12. Udeleženci nagradne igre lahko posredujejo svoje osebne podatke samo pri uporabi storitve in uporabi spletnega mesta. Razkritje podatkov drugih oseb pomeni nezakonito obdelavo podatkov, ki ima lahko posledice, določene v ločeni zakonodaji. V primeru zlorabe drugih osebnih podatkov bo organizator pomagal delujočim organom pri odkrivanju kršitve in identifikaciji storilca.

 

13. Organizator osebne podatke posreduje tretjim osebam le z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali v skladu z zakonskimi določbami.

 

14. Udeleženec nagradne igre lahko vloži pritožbo glede ravnanja z njegovimi osebnimi podatki pri organizatorju, ki bo pritožbo v najkrajšem možnem času preučil in kršitev odpravil.

V primeru kršitve pravice varstva osebnih podatkov se lahko udeleženec nagradne igre obrne na Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij (www.naih.hu) in lahko svoj zahtevek uveljavi tudi na sodišču.

 

 

 


SPLOŠNI POGODBENI POGOJI

Ti splošni pogodbeni pogoji (v nadaljnjem besedilu: SPP) se nanašajo na pravice in obveznosti stranke / kupca (v nadaljnjem besedilu: kupec), ki uporablja storitve elektronskega poslovanja, ki jih podjetje Szinga Sport Kft. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) ponuja preko spletne strani www.playersroom.si (v nadaljnjem besedilu: spletna stran). (Ponudnik in stranka v nadaljevanju skupaj: pogodbenici). Splošni pogodbeni pogoji - z izjemo posredniških pogodb - veljajo za vse pravne posle in storitve, ki potekajo prek spletnega mesta www.playersroom.hu, ne glede na to, ali jih ponudnik ali njegov sodelavec izvaja z Madžarske ali iz tujine.

Podatki ponudnika:

·        E-poštni naslov: webshop@playersroom.si

 

Vsebina:

1.     Splošne informacije, sklenitev pogodbe med pogodbenicama

2.     Naročilo - splošne določbe

3.     Vezanost ponudbe, potrditev prejema

4.     Popravljanje napačno vnesenih podatkih

5.     Dobavni pogoji

6.     Plačilni pogoji

7.     Pravica do odstopa

8.     Jamstvo

9.     Garancija

10.   Zamenjava

11.   Rezerviranje izdelka

12.   Odgovornost

13.   Avtorske pravice

14.   Možnosti uveljavljana pravic

15.   Izjava o zasebnosti

16.   Druge določbe

 

1. Splošne informacije, sklenitev pogodbe med pogodbenicama

1.1 Področje uporabe teh SPP velja za vse storitve elektronskega poslovanja na ozemlju Madžarske, ki se izvajajo prek spletne trgovine na spletnem mestu (v nadaljnjem besedilu: spletna trgovina). Področje uporabe teh SPP velja tudi za vse trgovinske posle na ozemlju Madžarske, sklenjene med pogodbenicama, določenimi v tej pogodbi. Nakup v spletni trgovini ureja Zakon št. CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe, Uredba vlade št. 45/2014 z dne 26. februarja 2014 o podrobnih pravilih pogodb med potrošnikom in podjetjem ter Zakon št. V iz leta 2013 o civilnem zakoniku.

1.2 Nakupi v spletni trgovini so možni le z oddajo naročila po elektronski poti na način, kot je določeno v teh SPP.

1.3 Nekatere storitve spletne trgovine je mogoče uporabljati šele po registraciji.

1.4 Z naročilom in njeno potrditvijo s strani ponudnika storitve se med pogodbenicama sklene pogodba. Pogodba se šteje za pisno pogodbo. Pogodbo evidentira ponudnik in jo hrani 2 (dve) leti od datuma sklenitve pogodbe.

1.5 Jezik pogodbe: madžarščina.

1.6 Ponudnik ne upošteva določb nobenega kodeksa ravnanja.

1.7 Kraj in način obravnavanja pritožb

 

2. Naročilo - splošne določbe

2.1 Za oddajo naročila in izpolnitev pogodbe (za vročitev izdelka(ov)) je treba navesti natančne podatke kupca. Če je kupec registriran v spletni trgovini, si lahko podatke ogleda in spremeni s klikom na povezavo »Spremeni podatke«. Za brskanje med izdelki in oddajo naročila registracija ni potrebna.

2.2 Ponudnik ne odgovarja za zamude pri dostavi ali druge težave ali napake, ki jih je mogoče izslediti do napačnih in / ali netočnih podatkov, ki jih posreduje kupec. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz tega. Ponudnik ne odgovarja za škodo ali napako, ki bi nastala zaradi spremembe registriranih podatkov s strani stranke.

2.3 Bistvene lastnosti in lastnosti izdelka lahko najdete v podatkovnem listu, ki je na voljo s klikom na sliko izdelka, da so podrobne, dejanske lastnosti izdelka vključene v navodila za uporabo, ki so priložena izdelku. Za pogodbeno uspešnost ponudnika se šteje, če ima izdelek ugodnejše lastnosti od informacij na spletnem mestu ali v navodilih za uporabo. Navodila za uporabo izdelkov - če to zahteva zakonodaja - ponudnik storitev priloži izdelku.

Podatki o izdelkih v spletni trgovini so zgolj informativni. Med fotografijo in barvo izdelka je lahko majhna razlika, saj so bile fotografije posnete v studiu z osvetlitvijo. Pri vzorčastih materialih vzorec zaradi reza morda ne bo natanko takšen, kot je na fotografiji. V podatkovnem listu ni posebnega opozorila za vsak izdelek. Izdelke je mogoče naročiti le v velikosti, navedeni na podatkovnem listu. Za izdelke, ki na podatkovnem listu nimajo evropske velikosti, lahko kupec s klikom na povezavo »tabele velikosti« v glavi spletnega mesta dobi informacije o evropski velikosti določenega izdelka.

2.4 Nakupna cena izdelka je vedno znesek, naveden ob izbranem izdelku, ki že vsebuje DDV. Nakupna cena izdelkov - z izjemami, vključenimi v te splošne pogoje - ne vključuje stroškov dostave.

2.5 Ponudnik storitve si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov, ki jih je mogoče naročiti v spletni trgovini, pod pogojem, da sprememba začne veljati hkrati s prikazom na spletnem mestu. Sprememba cene ne vpliva škodljivo na nabavno ceno že naročenih izdelkov, vendar v primeru znižanja cene v obdobju med sklenitvijo pogodbe (sprejetje naročila s strani ponudnika in njegova potrditev) in prejemom izdelka ni možnosti vračila kupnine.

Če je kljub skrbnemu ravnanju ponudnika na spletnem mestu objavljena napačna cena, zlasti glede cene, ki je očitno napačna ali se bistveno razlikuje od ocenjene cene, potem spletna trgovina prekliče dano naročilo po napačni ceni in v tem primeru trgovina ne bo sprejela ponudbe za prodajo. Kupca bomo o teh informacijah obvestili po oddaji naročila, saj sporočilo o potrditvi naročila ne pomeni sprejetje ponudbe, še posebej v primeru te točke se lahko ponudba sprejme po pravilni ceni. Ker pozna te podatke, se lahko kupec odpove svoji nameri za nakup.

Če trgovina potrdi naročilo izdelka po napačni ceni, v tem primeru si trgovina pridržuje pravico, da s sklicevanjem na napako izpodbija nastalo pogodbo. Napaka obstaja v vseh primerih, ko je potrošnik poleg običajno pričakovane pozornosti in previdnosti pri presoji poslovne prakse, lahko ugotovil, da je trgovina pri sklenitvi pogodbo glede kupnine bila v zmoti.

2.6 V nekaterih primerih se cena v spletni trgovini lahko razlikuje od cene v trgovinah.

2.7 Pri enem naročilu lahko naročite največ 6 (šest) izdelkov.

2.8 Postopek naročila:

2.8.1 Na vrhu spletne strani lahko izberete, ali iščete izdelek za »moškega«, »žensko«, »fanta« ali »dekle«. Nato lahko kupec s filtri na levi strani spletne strani izbira med blagovnimi znamkami, kategorijami izdelkov in funkcijami izdelkov.

2.8.2 Do podatkovnih listov izdelka lahko dostopate s klikom na sliko izdelka. Na izbranem podatkovnem listu lahko izberete velikost in barvo izdelka. Pri modelih, ki so na voljo v več barvah, je prikazan samo en izdelek.

2.8.3 Naročilo je mogoče oddati z uporabo virtualne nakupovalne košarice. Po nastavitvi velikosti izdelka in (če kupec želi kupiti več kosov istega izdelka) nastavitvi števila kosov, izdelek položite v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«. Košarico si lahko ogledate v zgornjem desnem kotu spletne strani s klikom na povezavo »Košarica«, kjer je mogoče izdelek hkrati spreminjati in brisati.

2.8.4 Po dokončnem ogledu vsebine nakupovalne košarice lahko s klikom na gumb »Potrditev nakupa« pridete do obrazca za izpolnitev s podatki kupca in pogodbenih pogojev za posamezni nakup. Za oddajo naročila je treba na obrazec vnesti ime kupca, naslov za izstavitev računa in dostavo, telefonsko številko kupca, e-poštni naslov in spol ter izbrati način plačila in dostave. Če ima kupec kupon in / ali kartico PlayersClub, ki omogoča popust, je popust mogoče uveljaviti z vnosom številke kupona in / ali številke kartice PlayersClub na obrazcu. Popust lahko potrdite samo ob oddaji naročila. Popustov ni mogoče združevati, za eno naročilo je mogoče uporabiti samo kupon ali samo popust s kartico PlayersClub.

2.8.5 Za oddajo naročila mora kupec s klikom na kvadratno polje na obrazcu izjaviti, da je prebral in sprejel te splošne pogodbene pogoje in predpise o varstvu in upravljanju podatkov, tako da v celoti izpolni obvezna polja obrazca. Nato bo naročilo oddano s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Pošiljanje naročila (kliknite na gumb »Oddaj naročilo«) za kupca lahko ustvari obveznost plačila.

 

3. Vezanost ponudbe, potrditev prejema

3.1 Po prejemu ponudbe (naročila), ki jo pošlje kupec, ponudnik nemudoma pošlje samodejno potrditveno e-sporočilo, ki potrjuje prejem ponudbe (naročila) kupca, vsebuje podatke, ki jih kupec navedel med naročanjem (npr. podatki za izdajo računa in o dostavi itd.), ID naročila, datum naročila, seznam artiklov, ki pripadajo naročenemu izdelku, količina, cena izdelka, stroški pošiljanja in končni znesek, ki ga je treba plačati. Potrditveno e-poštno sporočilo s strani ponudnika se šteje za prejem naročila, in s to potrditvijo se sklene veljavna pogodba med ponudnikom in kupcem. Potrditev naročila pa ne pomeni, da lahko ponudnik z gotovostjo dostavi naročene izdelke. Večinoma pri znižanih izdelkih, ki niso na zalogi, je naročen izdelek lahko nepopoln ali poškodovan, zato ga ni mogoče prodati. V tem primeru ponudnik po elektronski pošti ali telefonu v najkrajšem možnem času obvesti kupca o oviri za izvedbo naročila.

3.2 Kupec je oproščen vezanosti ponudbe, če od ponudnika ne prejme takoj oziroma v 48 urah ločeno e-poštno sporočilo (v skladu s točko 3.1) v povezavi s poslanim naročilom.

3.3 Naročilo se šteje za elektronsko sklenjeno pogodbo, za katero veljajo določbe Zakona št. V iz leta 2013 o civilnem zakoniku ter Zakona št. CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Pogodba spada pod veljavnost Uredba vlade št. 45/2014 z dne 26. februarja 2014 o podrobnih pravilih pogodb med potrošnikom in podjetjem ter upošteva določbe Direktive 2011/83 / EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov.

 

4. Popravljanje napačno vnesenih podatkov

4.1 Na kateri koli stopnji naročila in dokler naročilo ni poslano ponudniku, ima kupec možnost kadar koli v spletni trgovini popraviti napačno vnesene podatke (brisanje in / ali spreminjanje) v obrazcu naročila na spletni strani.

4.2 Med postopkom naročila bodo naročeni izdelki in natančen končni znesek za plačilo ves čas prikazani v obrazcu naročila na spletni strani.

 

5. Dobavni pogoji

5.1 Ponudnik naročene izdelke dostavi kupcu prek dostavnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: kurirska služba) na naslov za dostavo, ki ga kupec navede med naročilom.

Ponudnik naročniku dostavi naročeno in zahtevano blago v skladu z izbranim načinom dostave brezplačno ali proti plačilu stroškov dostave. Ponudnik med postopkom naročila kupca obvesti o stroških dostave. Strošek dostave se določi ob upoštevanju predvidenega časa dostave in vrednosti naročila.

O aktualnih informacijah v povezavi z dostavo

 

Strošek dostave bo naveden tudi na zaslonu računalnik s povzetkom naročila, na računu in v potrditvenem e-poštnem sporočilu.

 

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe stroškov za dostavo pod pogojem, da sprememba začne veljati istočasno, kot je prikazana na spletnem mestu. Sprememba ne bo vplivala na nakupno ceno že naročenih izdelkov.

Pri uporabi kartice PlayersClub mora kupec po prejemu izdelka predstavniku kurirske službe predstaviti z osebnim dokumentom s fotografijo in kartico PlayersClub. Več podrobnosti o članstvu v PlayersClub: http://playersroom.hu/playersroom/playersclub.

 

Če je kupec (naročnik) istega dne poslal več naročil, se ti glede stroškov dostave na dom upoštevajo ločeno, in dostava na dom bo brezplačna samo za naročila, ki presegajo vrednost, določeno za brezplačno dostavo. Če kupec to navede pri oddaji drugega naročila in na podlagi povratnih informacij ponudnika, še vedno obstaja možnost, da ponudnik lahko naročila združi, toda za pakete v postopku pošiljanja naknadno združevanje ni možno. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe stroškov dostave, pod pogojem, da sprememba začne veljati sočasno z njeno objavo na spletnem mestu. Sprememba ne bo vplivala na nakupno ceno že naročenih izdelkov.

 

5.2 Naročeni izdelki prispejo v zaprti škatli in če plačilo ni bilo izvedeno vnaprej, je treba nakupno ceno in morebitne stroške dobave na podlagi računa plačati kurirju kurirske službe v gotovini. V primeru, da je embalaža ob prejemu poškodovana, je priporočljivo paket z izdelkom odpreti v prisotnosti kurirja kurirske službe, preveriti celovitost izdelkov in javiti škodo ponudniku. Kurir kurirska služba bo o poškodovanem izdelku sestavila zapisnik.

 

5.3 Izdelke dobavlja kurirska služba GLS Hungary. Naročilo je v večini primerov dobavljeno v 2 delovnih dneh po potrditvi naročila s strani ponudnika. V vseh primerih si ponudnik prizadeva za čim hitrejšo dostavo.

 

Ponudnik ne sprejme odgovornosti, da bo kurirska služba GLS Hungary naročilo dostavila v zgoraj navedenem roku.

Kurirska služba GLS Hungary dostavi vaše izdelke izključno ob delavnikih, med delovnim časom, zato je pomembno, da pri naročilu navedete naslov za dostavo, kjer lahko izdelke prevzamete v tem času. Dostavljavec kurirske službe GLS Hungary lahko počaka največ 10 minut na naslovu za dostavo, ki ga navede kupec.

 

Plačilo po povzetju je mogoče kurirski službi plačati samo v gotovini, dostavo na prevzemnem mestu (Pick Pack točka, paketna točka GLS) je mogoče plačati samo v gotovini, ali - če ima določeno prevzemno mesto terminal za bančno kartico - lahko plačate s kreditno kartico, vrednostnimi boni ali drugimi gotovinskimi nadomestnimi načini plačila.

 

5.4. »Dostava na dom«:

 

5.4.1. Če je izbrana možnost »Dostava na dom«, bo izdelke dostavila kurirska služba GLS Hungary. Naročene izdelke lahko prevzamete v 3-5 delovnih dneh. Pristojbina za »dostavo na dom« znaša € 7

 

6. Plačilni pogoji

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila:

 

 

7. Pravica do odstopa

7.1 Pravica do odstopa pripada potrošniku, kot je določeno v tej točki, potrošnik pomeni obseg oseb, kot je opredeljen v civilnem zakoniku (v nadaljnjem besedilu: potrošnik).

7.2 V primeru pogodbe o prodaji izdelka je potrošnik upravičen odstopiti od pogodbe brez obrazložitve po prejemu

a) izdelka,

b) pri več izdelkih, po zadnjem dobavljenem izdelku,

v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh od datuma, ko ga potrošnik ali tretja oseba prejme od prevoznika, ki ga sam določi.

7.3 Potrošnik je upravičen tudi do uveljavljanja svoje pravice do odstopa v obdobju med datumom sklenitve pogodbe in datumom prejema izdelka.

7.4 Potrošnik ni upravičen do odstopa od zapakiranega izdelka, ki jih iz zdravstvenih ali higienskih razlogov po odprtju ni mogoče vrniti (npr. spodnje perilo, kopalke).

 

7.5. Postopek za uveljavljanje pravice do odstopa

 

7.5.1 Če želi potrošnik uveljaviti svojo pravico do odstopa, je dolžan jasno izjavo o svoji nameri odstopa predložiti ponudniku z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v točki 1.7 teh SPP, bodisi osebno, po pošti, e-pošti ali prek spletne trgovine po prijavi za prejšnja naročila.

 

Vzorec izjave o odstopu lahko prenesete tukaj: [doc|pdf]

 

Če potrošnik ne uporabi vzorca, ki ga je ponudnik objavil za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, je izjava jasna, če poleg izjave o odstopu vsebuje tudi ime potrošnika, naslov za dostavo in številko naročila.

Potrošnik uveljavi pravico do odstopa v roku, če pošlje izjavo o odstopu ponudniku pred iztekom zgoraj navedenega roka.

7.5.2 Potrošnik mora dokazati, da je uveljavil pravico do odstopa od pogodbe v skladu z določbami iz točke 7.

7.5.3 Odstop od pogodbe se šteje za pravočasno uveljavljenega, če potrošnik pošlje izjavo ponudniku v 14-ih (štirinajstih) koledarskih dneh (tudi na 14. koledarski dan). Pri pošiljanju po pošti ponudnik za izračun odpovednega roka upošteva datum oddaje na pošto, pri pošiljanju po e-pošti pa datum odposlane e-pošte.

7.5.4 V primeru odstopa od pogodbe je potrošnik dolžan naročene izdelke vrniti ponudniku brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14-ih (štirinajstih) koledarskih dneh od obvestila o odstopu, s priporočeno pošto ali kurirsko službo v trgovino kjer je bil račun izdan ali na naslov iz točke 1.7. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če ga potrošnik izdelek(e) pošlje (po pošti ali s kurirsko službo, ki ga je sam naročil) pred potekom 14-dnevnega roka ali izdelek(e) osebno pripelje na enega od zgoraj navedenih naslovov.

Kupec lahko naročene izdelke dostavi v katero koli trgovino ponudnika brezplačno v zgoraj navedenem roku, vendar le osebno. Stroške vračila izdelka ponudniku in dobave zamenjanega izdelka kupcu krije kupec.

7.5.5 Stroške vračila izdelkov na naslov ponudnika (2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1) krije potrošnik. Paketa s plačilom po povzetju, ki je bilo vrnjeno, ponudniku ni potrebno sprejeti. Poleg stroškov vračila izdelkov potrošnik v zvezi z odstopom ne nosi nobenih drugih stroškov.

7.5.6 Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik takoj, toda najpozneje v 14-ih (štirinajstih) koledarskih dneh od prejema izjave potrošnika o odstopu vrne vso plačilo, ki jo je plačal potrošnik, vključno s stroški za dostavo, razen stroškov za »Dostavo istega dne«. Ponudnik ima pravico zadržati vračilo kupnine, dokler mu izdelek ni vrnjen ali če potrošnik nedvomno ne dokaže, da je bil vrnjen: ponudnik upošteva zgodnejši datum.

7.5.7 Med vračilom ponudnik uporablja isti način plačila, kot je bil uporabljen za naročilo, razen če potrošnik izrecno privoli v uporabo drugega načina plačila in potrošnik zaradi uporabe tega načina povračila ne nosi dodatnih stroškov.

7.5.8 Potrošnik je lahko odgovoren samo za zmanjšanje vrednosti izdelka, če gre za uporabo, ki presega uporabo, potrebno za ugotovitev lastnost in značilnosti izdelka. 


 

7.5.9 Če potrošnik / kupec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe pri izdelku, pri katerem je v okviru nakupa v akciji 2 + 1 prejel brezplačen izdelek (ali pri nakupu drugih izdelkov prejel brezplačen izdelek v okviru promocije z drugim imenom / številko), lahko potrošnik v tem primeru uveljavi pravico do odstopa le za vse izdelke skupaj (vključno z izdelkom ali izdelki, ki jih je prejel brezplačno, saj le-ti niso ločljivi).

 

8. Garancija

8.1. Ponudnik storitev ne daje prostovoljne garancije za izdelke, ki jih prodaja.

8.2. Potrošnika želimo opozoriti na dejstvo, da zaradi iste napake ne sme uveljavljati jamstva za stvarno napako in garancijskega zahtevka oziroma jamstva za izdelek in garancijskega zahtevka ni mogoče uveljaviti hkrati ali vzporedno, sicer pa ima potrošnik pravice, ki izhajajo iz garancije, ne glede na pravice, določene v točkah za jamstvo za izdelek in za jamstvo za stvarno napako.

8.3. V primeru izdelkov, ki jih zajema Vladna uredba št. 151/2003 z dne 22. septembra 2003 o obvezni garanciji za trajno potrošniško blago, obvezna garancija traja 1 (eno) leto, katerega začetni datum je datum dostave izdelka / blaga kupcu.

 

9. Jamstvo

9.1 Jamstvo za stvarne (skrite) napake

9.1.1 V primeru napačnega izvajanja storitev s strani ponudnika lahko stranka uveljavlja jamstveni zahtevek proti ponudniku. V primeru potrošniške pogodbe lahko kupec, ki se šteje za potrošnika, uveljavi svoj jamstveni zahtevek v 2-eh letih od datuma prejema izdelka(-ov) zaradi stvarnih napak na izdelku, ki so že obstajale v času dobave izdelka. Po zastaralnem roku dveh let kupec jamstvenih pravic za stvarne napake ne more več uveljavljat.

9.1.2 V primeru pogodbe, ki ni bila sklenjena s potrošnikom, lahko imetnik pravice uveljavlja svoje jamstvene zahtevke v roku 1 leta od datuma prejema.

9.1.3 Stranka lahko po lastni izbiri zahteva popravilo ali zamenjavo izdelka, razen če je nemogoče zadovoljiti zahtevka, ki ga je izbrala stranka, ali če bi ponudniku to povzročilo nesorazmerne dodatne stroške v primerjavi z izpolnitvijo njegove druge zahteve. Če kupec ni zahteval ali ni mogel zahtevati popravila ali zamenjave, kupec lahko zahteva sorazmerno vračilo plačila ali pa kupec napako popravi na stroške ponudnika ali jo popravi druga oseba ali (v skrajnem primeru) odstopi od pogodbe. Zaradi manjše nepomembne napake odstop od pogodbe ni možen.

9.1.4 Kupec z ene izbrane jamstvene pravice lahko preide na drugo jamstveno pravico, vendar je dolžan kriti stroške prehoda, razen če je to bilo upravičeno ali je razlog za to podal ponudnik.

9.1.5 Kupec je dolžan ponudnika obvestiti o napaki takoj po odkritju, vendar najpozneje v dveh mesecih od odkritja napake.

9.1.6 Kupec lahko uveljavlja zahtevek za jamstvo za stvarno napako neposredno pri ponudniku storitev.

9.1.7 V šestih mesecih po izpolnitvi pogodbe ni nobenih drugih pogojev, razen obvestila o napaki za uveljavitev zahtevka za jamstvo, če kupec dokaže, da je izdelek kupil pri ponudniku (s predložitvijo računa ali kopijo računa). V takem primeru je ponudnik oproščen jamstva le, če to domnevo razveljavi, torej dokaže, da je do okvare izdelka prišlo po dostavi kupcu. Če lahko ponudnik dokaže, da je vzrok napake iz razloga, ki ga je pripisal naročniku, ni dolžan sprejeti jamstvenega zahtevka kupca. Po preteku šestih mesecev od izvedbe pa je kupec dolžan dokazati, da je napaka, ki jo je odkril oz. zaznal, že obstajala v času izvedbe.

Za uveljavitev kakršnega koli zahtevka glede jamstva za stvarno napako je treba izdelek(-e) vrniti ponudniku, na naslov Službe za pomoč uporabnikom, ki je naveden v točki 14.1 teh SPP. Ponudnik sprejme samo čiste izdelke, nečiste izdelke pa vrne kupcu.

9.1.8 Če kupec uveljavlja jamstveno zahtevo v zvezi z delom, ki ga je mogoče ločiti od izdelka - glede na navedeno napako -, jamstveni zahtevek za druge dele izdelka ne bo veljal.

9.1.9 V primeru zamenjave ali odstopa od pogodbe, kupcu ni treba povrniti amortizacije izdelka(-ov) zaradi predvidene uporabe. Kupec je dolžan ponudniku plačati amortizacijo izdelkov, ki je posledica nepravilne uporabe.

9.1.10 V primeru pomanjkljive izvedbe, stroške, povezane z izpolnjevanjem jamstvene obveznosti, krije ponudnik. Ponudnik storitev v zvezi z izpolnjevanjem jamstvene obveznosti stroške, ki jih ima kupec, plača kupcu šele po verodostojnem dokazilu o stroških (predložitev računa, poštnega odrezka itd.). Če je napako izdelka lahko povzročil kupec, ki ni izpolnil obveznosti vzdrževanja, stroške, ki nastanejo pri izpolnjevanju jamstvene obveznosti, nosi kupec sorazmerno s svojim vplivom, če je vedel za vzdrževanje izdelka ali če je ponudnik v zvezi s tem izpolnil svojo obveznost obveščanja. Če se dokaže, da je do okvare izdelka prišlo po izvedbi (tj. ponudnik ni deloval nepravilno), potem stroške, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamstvene pravice (vključno s stroški vračila izdelka kupcu), nosi kupec.

 

9.1.11 Vzorec izjave za potrditev jamstvenega zahtevka je na voljo tukaj: [doc|pdf]

 

Če kupec ne uporabi vzorca, ki ga je ponudnik objavil za uveljavitev jamstvenega zahtevka, mora izjava vsebovati vsaj opis napake na izdelku, izbrani jamstveni zahtevek, ime stranke, naslov za dostavo in številko naročila. Izjavo o uveljavitvi jamstva za stvarne napake je treba predložiti v skladu z navedbami v točki 14.1. oziroma predložiti na tam navedeni naslov.

 

9.2 Jamstvo za proizvode

9.2.1 V primeru napake na izdelku kupec, ki se šteje za potrošnika (v nadaljnjem besedilu: potrošnik), lahko uveljavlja (po izbiri) pravico ali jamstvo za proizvod, ki je določen v točki 9.1.

9.2.2 Vendar pa potrošnik zaradi iste napake nima pravice hkrati uveljavljati jamstva za stvarne napake in jamstva za proizvod. V primeru uspešnega uveljavljanja jamstva za proizvode pa lahko potrošnik svoj jamstveni zahtevek za zamenjavo izdelka ali popravilo dela uveljavi pri proizvajalcu.

9.2.3 Kot zahtevek za jamstvo izdelka lahko potrošnik zahteva le popravilo ali zamenjavo izdelka z napako. V primeru uveljavljana jamstva za proizvod(-e) kupec mora dokazati napako na izdelku.

9.2.4 Izdelek se šteje za pokvarjenega, če ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, ki so veljale v času dajanja v promet, ali če nima lastnosti, ki jih je določil proizvajalec.

9.2.5 Potrošnik lahko uveljavlja zahtevek za jamstvo izdelka v dveh letih po tem, ko proizvajalec dal izdelek na trg. Po izteku tega roka izgubi to pravico. Potrošnik je po odkritju napake dolžan nemudoma obvestiti proizvajalca o napaki. Šteje se, da je napaka, prijavljena v dveh mesecih po odkritju napake, prijavljena brez odlašanja. Potrošnik je odgovoren za škodo, ki je posledica zamude v komunikaciji.

9.2.6 Potrošnik lahko uveljavlja zahtevek za jamstvo izdelka proti proizvajalcu ali distributerju izdelka (ponudnik).

9.2.7 V skladu s Civilnim zakonikom izdelovalec in distributer (ponudnik) izdelka se štejeta za proizvajalca.

9.2.8 Proizvajalec, distributer (ponudnik) je oproščen obveznosti garancije za izdelek samo, če lahko dokaže, da:

9.2.9 Dovolj je, da proizvajalec ali distributer (ponudnik) dokaže en razlog za izvzetje.

 

9.2.10 Vzorec izjave za uveljavitev zahtevka za jamstvo za izdelek je na voljo tukaj. [doc|pdf]

Če potrošnik ne uporabi vzorca, ki ga je ponudnik objavil za uveljavitev zahtevka za jamstvo za izdelek, mora izjava vsebovati vsaj opis napake izdelka, izbrani jamstveni zahtevek, ime stranke, naslov za dostavo in številko naročila. Izjavo o uveljavitvi zahtevka za jamstvo za izdelek je treba predložiti v skladu z navedbami v točki 14.1 oziroma predložiti na tam navedeni naslov.

Za uveljavitev kakršnega koli zahtevka za jamstvo za izdelek je izdelek treba vrniti ponudniku v Službo za pomoč uporabnikom, na naslov, ki je naveden v točki 14.1. Ponudnik sprejme samo čiste izdelke, nečiste izdelke pa vrne kupcu.

 

10. Menjava

 

10.1 Kupec ima pravico, da v spletni trgovini kupljen izdelek osebno zamenja, zahteva menjavo zaradi velikosti v isti vrednosti ali znesek izdelka porabi za nakup drugih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: menjava), roku 30 (trideset) koledarskih dni od prejema izdelka v trgovini ponudnika, ki izda račun. Zamenjava je možna samo za izdelek, ki še ni bil uporabljen. Iz zdravstvenih in higienskih razlogov spodnjega perila in kopalk po odpiranju zaprte embalaže ne morete zamenjati.10.2 Kupec lahko zahteva zamenjavo v kateri koli trgovini ponudnika storitev:

a) osebno hkrati s predajo izdelka; ali

b) s pošiljanjem izdelka po pošti (vključno tudi s kurirsko službo).

10.3 Šteje se, da je rok za možnost zamenjave spoštovan, če je kupec zadnji dan roka poslal obrazec za zamenjavo in izdelek ali ga predal kurirski službi.

10.4 Če se zamenjava zahteva po pošti, potem stroške obrazca za zamenjavo, vračila izdelka ponudniku in stroške za dostavo zamenjanega izdelka kupcu, nosi kupec. Zamenjani izdelek bo kupcu dostavila kurirska služba. Stroški dostave na celotno ozemlje države znašajo 999 HUF bruto. Način plačila stroškov pošiljanja: plačilo po povzetju.

Kupec lahko naročene izdelke - v roku, navedenem zgoraj in izključno osebno - brezplačno dostavi v katero koli trgovino ponudnika.

Kupec potrjuje, da v primeru osebne zamenjave izdelka v naši trgovini v zvezi z naročilom, za zamenjani izdelek ne velja več pravica do odstopa, ki je veljavna za potrošnika / kupca - saj v trgovini ponujamo možnost za preverjanje lastnosti in probo izdelka -, in ker se to šteje za nov nakup v trgovini.

10.5 Če se zamenjava zahteva po pošti in kupec želi isti izdelek, vendar v drugi velikosti, potem se na obrazcu za zamenjavo navede zahtevana velikost, vendar preden navedete velikost, preverite ali je zahtevana velikost na voljo v spletni trgovini. Če želite drug izdelek, na obrazcu za zamenjavo navedite številko izdelka (najdete ga v spletni trgovini na listu s podatki o izdelku) in zahtevano velikost. V primeru, da je nabavna cena zahtevanega nadomestnega izdelka višja od nabavne cene izdelka, ki ga je treba zamenjati, je način plačila razlike: plačilo po povzetju.

 

10.6 Če ponudnik storitev ne more zagotoviti dostave nadomestnega izdelka (npr. ni na zalogi), v nepredvidenem primeru, potem o tem obvesti kupca. Na podlagi obvestila ponudnika je kupec upravičen izbrati drug nadomestni izdelek.

10.7 Obrazec za zamenjavo se uporablja samo, če se zamenjava zahteva po pošti. Obrazec za zamenjavo je na voljo tukaj: [doc|pdf]

 

11. Rezerviranje izdelka

 

11.1 Ponudnik storitev zagotavlja, da si kupec v spletni trgovini izbran izdelek lahko ogleda v eni od trgovin ponudnika, ki si jo izbere kupec.

11.2 Po izbiri velikosti in postavitvi izdelka v nakupovalni voziček lahko kupec s klikom na gumb »Rezerviranje izdelka v trgovini« izbere trgovino ponudnika, v kateri si želi izbrani izdelek ogledati ali preizkusiti. Za rezerviranje izdelka mora kupec navesti ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov in spol. Če so izdelki, ki jih želi rezervirati, v celoti na voljo v trgovini ponudnika, ki jo izbere kupec, lahko rezervacijo izdelka v vmesniku za rezervacijo izdelka dokončate tako, izberete »Takojšnja rezervacija v trgovini«. Če izdelki, ki jih želite rezervirati, niso v celoti na voljo v trgovini ponudnika, ki jo je izbral kupec, lahko rezervacijo izdelka dokončate tako, da v vmesniku za rezervacijo izdelka izberete »Rezervacija s prenosom v trgovino«.

11.3 Ponudnik bo takoj poslal potrdilo o rezervaciji izdelka, vendar najpozneje v 48 urah po rezervaciji in navedel, da je rezerviran izdelek na voljo v izbrani trgovini. Ponudnik hrani izdelek na voljo stranki največ 4 (štiri) dni od datuma, navedenega v potrditvi, in ga ne proda tretjim osebam. Rezervirani izdelek je po tem roku mogoče prosto prodati.

11.4 Z rezervacijo izdelka kupec ne da naročila za nakup izbranega izdelka, pogodbenici ne skleneta pogodbe, vendar to kupcu ne preprečuje nakupa rezerviranega izdelka v trgovini. V primeru, da izberete možnost »Rezervacija s prenosom v trgovino«, navedeno v zadnjem stavku pododstavka 11.2, je treba pristojbino za izdelek v višini 690 HUF bruto, vedno plačati na kraju samem, še preden prejmete in preizkusite izdelek. Pri uporabi kartice PlayersClub se mora kupec ob prevzemu izdelka dostavljavcu kurirske službe predstaviti z osebnim dokumentom s fotografijo in kartico PlayersClub.

 

 

 

12. Odgovornost

12.1 Informacije na spletnem mestu so bile objavljene v dobri veri, vendar so zgolj informativne narave, ponudnik ne sprejme odgovornosti za točnost ali popolnost informacij.

12.2 Kupec lahko spletno mesto uporablja izključno na lastno odgovornost in sprejema, da ponudnik ne odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki nastane med uporabo, in jih povzročijo namerne kršitve, huda malomarnost ali kazniva dejanja, prav tako ne sprejme odgovornosti za a kršitev pogodbe, ki škoduje življenju, okončinam ali zdravju.

12.3 Ponudnik storitev izključuje vso odgovornost za ravnanje uporabnikov spletnega mesta. Kupec je v celoti in izključno odgovoren za svoje ravnanje, v tem primeru ponudnik v celoti sodeluje z organi oblasti, da bi odkril kršitve.

12.4 Strani storitve lahko vsebujejo priključne točke (povezave), ki vodijo na strani drugih ponudnikov storitev. Ponudnik ni odgovoren za prakse varstva podatkov in druge dejavnosti teh ponudnikov storitev.

12.5 Ponudnik ima pravico, vendar ni dolžan, preveriti vsebine, ki jih lahko kupci dajo na voljo med uporabo spletnega mesta, ponudnik ima pravico, vendar ni dolžan, iskati znake nezakonitega ravnanja v zvezi z objavljeno vsebino.

12.6 Zaradi globalne narave interneta se kupec strinja, da bo pri uporabi spletnega mesta ravnala v skladu z določbami veljavne nacionalne zakonodaje. Če katera koli dejavnost, povezana z uporabo spletnega mesta, po zakonu države stranke ni dovoljena, je kupec izključno odgovoren za njeno uporabo.

12.7 Če kupec na spletnem mestu opazi sporno vsebino, je dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika. Če ponudnik med svojim dobrovernim postopkom ugotovi, da je navedba upravičena, lahko podatke takoj izbriše ali spremeni.

 

13. Avtorske pravice

13.1 Ta spletna stran je zaščitena z avtorskimi pravicami. Ponudnik je imetnik avtorskih pravic ali pooblaščeni uporabnik vseh vsebin, prikazanih na spletnem mestu in pri zagotavljanju storitev, ki so na voljo prek spletnega mesta: katero koli avtorsko zaščiteno delo ali druga intelektualna lastnina (vključno, vendar ne omejeno na, vse grafike in drugo gradivo, postavitev spletnega mesta, urejanje, programska oprema in druge uporabljene rešitve, ideje, izvedbe).

13.2 Vsebina ali deli spletnega mesta se lahko shranijo ali natisnejo na fizičnih ali drugih nosilcih podatkov za zasebno uporabo ali s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika storitev. Uporaba izven zasebne uporabe - na primer shranjevanje v zbirki podatkov, prenos, objava ali prenos, dajanje na trg - je mogoča le s predhodnim pisnim dovoljenjem ponudnika storitev.

13.3 Poleg pravic, ki so izrecno določene v teh splošnih pogodbenih pogojih, registracija, uporaba spletnega mesta ali katera koli določba splošnih pogojev ne daje kupcu pravice do uporabe ali uporabe katerega koli trgovskega imena ali blagovne znamke na spletnem mestu. Razen prikaza, povezanega z nameravano uporabo spletnega mesta, potrebne začasne reprodukcije in zasebnega kopiranja, teh intelektualnih del ni dovoljeno uporabiti ali uporabljati v nobeni drugi obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika storitev.

 

14. Možnost uveljavljanja pravic

14.1 Reševanje pritožb

14.1.1 Kupčeve pritožbe v zvezi z izdelkom ali dejavnostmi ponudnika se lahko predložijo na kontaktne podatke, navedene v točki 1.7.

14.1.2 V skladu z veljavno zakonodajo ponudnik takoj preuči ustno pritožbo in jo po potrebi popravi oz. odpravi, če to dopušča narava pritožbe. Če se kupec ne strinja z obravnavo pritožbe ali če pritožbe ni mogoče takoj raziskati, ponudnik takoj sestavi zapisnik o pritožbi in svojem stališču do nje. V primeru ustne pritožbe, sporočene po telefonu, se zapisnik pošlje kupcu najpozneje hkrati z vsebinskim odgovorom, navedenim v razdelku o pisni pritožbi, in se nadaljuje v skladu z določbami o pisni pritožbi.

14.1.3 Ponudnik mora ustni pritožbi, podani po telefonu, dodati posebno identifikacijsko številko, ki pomaga slediti pritožbi. Ponudnik je dolžan to številko sporočiti stranki.

14.1.4 Ponudnik je dolžan pisno pritožbo preučiti v tridesetih dneh po prejemu in nanjo odgovoriti utemeljeno ter sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da odgovor prispe do stranke. Če ponudnik zavrne pritožbo, je dolžan obrazložiti svoje stališče v vsebinskem odgovoru na zavrnitev.

14.1.5 Ponudnik je dolžan pet let hraniti evidenco reklamacij in kopijo odgovorov.

14.1.6 Ugovore, ki jih je stranka vložila, ponudnik sprejme neposredno na stikih, navedenih v točki v 1.7.

14.2 Druge možnosti uveljavitve pravic

14.2.1 Če v primeru morebitnega potrošniškega spora med ponudnikom in kupcem, se le-to ne more rešiti s pogajanji s ponudnikom, ima kupec na voljo naslednje možnosti za uveljavljanje svojih pravic:

a) Vpis opombe v knjigo strank. Knjiga strank je na voljo v vseh trgovinah ponudnika. Ponudnik bo na tukaj vpisane opombe pisno odgovoril v 30 dneh.

b) Pritožba pri organu za varstvo potrošnikov. Če kupec opazi kršitev svojih potrošniških pravic, ima pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo potrošnikov, pristojnem glede na kraj bivanja. Po preučitvi pritožbe organ odloči o poteku postopka varstva potrošnikov.

(c) Spravni odbor. Za sporazumno izvensodno reševanje potrošniških sporov v zvezi s kakovostjo, varnostjo in uporabo pravil o odgovornosti za izdelke ter sklenitvijo in izvajanjem pogodbe lahko kupec sproži postopek pri spravnem organu pri strokovni zbornici v kraju svojega stalnega prebivališča.

Družba je dolžna sodelovati v postopkih spravnega odbora.

Kontaktni podatki spravnega odbora v Budimpešti:

d) Sodni postopek. V skladu z določbami Zakona št. V iz leta 2013 o civilnem zakoniku in Zakona št. CXXX iz leta 2016 o pravdnem postopku ima kupec pravico, da na sodišču v civilnem postopku uveljavi svoj zahtevek, ki izhaja iz potrošniškega spora.

e) V skladu z Uredb (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov je Evropska komisija vzpostavila spletno platformo za reševanje sporov. V skladu z uredbo bi bilo treba potrošnikom zagotoviti izvensodno komunikacijo za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz pogodb o spletnih storitvah med potrošniki s sedežem v Evropski uniji in ponudniki storitev s sedežem v Evropski uniji. Spletna platforma za reševanje sporov je potrošnikom na voljo od 15. februarja 2016. Uredba se neposredno nanaša na ponudnika s sedežem na Madžarskem, če pride do potrošniškega spora v zvezi s spletno pogodbo, sklenjeno med njim in potrošnikom. V skladu z uredbo lahko potrošnik prek spletne platforme za reševanje sporov na skupno izbranem forumu za reševanje sporov sproži izvensodno poravnavo spora prek spleta. Na Madžarskem je za reševanja potrošniških sporov upravičen spravni odbor v Budimpešti.

Spletna platforma za reševanje potrošniških sporov je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/odr

 

15. Izjava o zasebnosti

15.1 Ponudnik spoštuje ustavno temeljno pravico do varstva osebnih podatkov, glede na njeno vsebino ima vsak pravico razkriti in uporabiti svoje osebne podatke..

15.2 Pri pridobivanju in obdelavi osebnih podatkov, ki jih posreduje stranka, na katero vplivajo osebni podatki, ponudnik namenja posebno pozornost večjemu spoštovanju Zakona št. VI iz leta 1998 o razglasitvi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, sestavljene v Strasbourgu 28. januarja 1981, Zakona št. CXIX iz leta 1995 o upravljanju podatkov o imenih in naslovih za namene raziskovanja in neposrednega pridobivanja poslov ter Zakona št. CXII iz leta 2011 o samoodločanju glede informacij in svobodi obveščanja.

15.3 Podatke, ki jih posreduje kupec, kot so priimek in ime, naslov za pošiljanje in izstavitev računa, telefonska številka, e-poštni naslov in spol kupca, najdete v e-pošti, poslani prek sistema. Pri plačilih z bančnimi karticami podatke, potrebne za plačilo, ne upravlja ponudnik, temveč banka OTP Bank Nyrt.

 

Zavedam se, da bodo spodaj navedeni osebni podatki, ki jih hrani upravljavec podatkov družbe Szinga Sport Kft. (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) v podatkovni zbirki uporabnikov spletne strani www.playersroom.hu, preneseni na OTP Mobil Kft. kot obdelovalca podatkov Podatki, ki jih posreduje upravljavec podatkov, so naslednji:

 

ID spletnega naročila

datum naročila

postavke naročila (ime izdelka, številka izdelka, cena, količina, DDV)

stroški pošiljanja

valuta

znesek popusta

jezik

ime

priimek

e-poštni naslov

telefonska številka

ime na katerega se izda račun

davčna številka

poštna številka za izdajo računa

mesto za izdajo računa

ulica za izdajo računa

županija za izdajo računa

država za izdajo računa

ime in priimek za pošiljanje

poštna številka za pošiljanje

mesto za pošiljanje

ulica za pošiljanje

županija za pošiljanje

država za pošiljanje

 

Značilnosti in namen dejavnosti obdelave podatkov, ki jo izvaja obdelovalec podatkov, si lahko ogledate v SimplePay Informacijah o upravljanju podatkov, na naslednji povezavi:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

15.4 Upravljavec podatkov na spletnem mestu je ponudnik.

15.5 Ponudnik izjavlja, da je namen upravljanja podatkov, zabeleženih v njegovi zbirki podatkov (ime, e-poštni naslov, telefonska številka, identifikacijska številka, itd...), zagotavljanje storitev, ki so na voljo v spletni trgovini, prikazovanje prilagojene vsebine in oglasov, zbiranje statističnih podatkov, tehnični razvoj informacijskega sistema, in zaščita pravic strank. Ponudnik lahko podatke uporabi za oblikovanje uporabniških skupin in prikaz ciljne vsebine in / ali oglasov ali pošiljanje novic uporabniškim skupinam na spletnih mestih ponudnika.

15.6 Osebne podatke, ki jih je posredoval stranka, ponudnik ne sme uporabljati za namene, ki niso našteti zgoraj. Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam ali javnim organom je možno le z izrecnim soglasjem stranke, razen če zakon ali uradna / sodna odločba ne zahtevata drugače. Ponudnik bo osebne podatke stranke po koncu namena uporabe ali na zahtevo izbrisal.

15.7 Stranka podatke posreduje prostovoljno, pravna podlaga je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z uporabo storitev ponudnika stranka soglaša z uporabo njegovih podatkov, kot je določeno zgoraj. Stranka lahko kadar koli zahteva izbris, spremembo svojih podatkov, informacije o svojih upravljanih podatkih in lahko nasprotuje upravljanju s podatki. V primeru neuspešne zahteve ali ugovora, ima pravico v 30-ih koledarskih dneh vložiti pritožbo na sodišče.

15.8 Dejavnosti, povezane z obdelavo podatkov, ki jih je ponudnik pridobil, izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, in z upoštevanjem določb o varstvu podatkov, vključenih v to izjavo. Z uporabo storitev, ki jih ponuja ponudnik storitev, kupec soglaša s tem, da se podatki, kijih je dal, posredujejo obdelovalcu podatkov.

15.9 Ponudnik ni odgovoren za podatke, ki jih posreduje stranka/kupec. Če ponudnik ugotovi, da podatki kršijo pravice tretje osebe ali zakona ali kršijo ta pravila o varstvu podatkov ali povzročijo škodo zaradi neupoštevanja pravil o varstvu podatkov, ima ponudnik pravico, da v sodelovanju s pristojnimi organi sprejme potrebne pravne ukrepe. Če je stranka za uporabo storitve posredovala podatke tretje osebe ali je na kakršen koli način povzročila škodo med uporabo spletnega mesta, je ponudnik upravičen do uveljavljanja odškodnine.

15.10 Da bi preprečil nepooblaščen dostop in razkritje, ponudnik za zagotavljanje točnosti podatkov in za njihov najprimernejši način uporabe z ustreznimi fizičnimi, elektronskimi in tehničnimi metodami shranjuje in posreduje preko spleta zbrane podatke.


15.11 Ime upravljavca podatkov

 

15.12. Ponudnik vodi register prenosa podatkov o prenosu osebnih podatkov, ki jih stranka posreduje kurirskim službam, da preveri zakonitost prenosa podatkov in vodi evidenco prenosov osebnih podatkov za obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključno z datumom prenosa osebnih podatkov, ki jih upravlja ponudnik, pravno podlago in prejemnika prenosa podatkov ter opredelitev obsega prenosa.  Ponudnik podatke v registru za prenos podatkov hrani 5 (pet) let.

15.13 Evidenčna številka za upravljanje podatkov NAIH-84718/2015

 

16. Druge določbe

16.1 Spletna trgovina je informacijski sistem, ki temelji na php osnovah, njegova raven varnosti je primerna, uporaba ne predstavlja tveganja, vendar ponudnik storitev priporoča naslednje previdnostne ukrepe:

16.2 Ponudnik storitev je upravičen kadar koli enostransko spremeniti pogoje teh splošnih pogodbenih pogojev.

 

SPP na voljo v elektronski obliki (pdf).

 

Posodobljeno: 16. 02. 2021

 

Prijava na novice