Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in upravljanja podatkov

 

1. Družba Szinga Sport Kft. (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2; št. vpisa v sodni register: Srg. 01-09-370331; davčna številka: 10318102-2-44), kot upravljavec (nadaljnjem besedilu: ponudnik) spletne trgovine (v nadaljnjem besedilu: spletna trgovina), ki deluje na spletni strani www.playersroom.hu (v nadaljnjem besedilu: spletna stran), spoštuje ustavno temeljno pravico do varstva osebnih podatkov, katere vsebina določa, da ima vsakdo pravico razkriti in uporabiti svoje osebne podatke.

 

2. Pri pridobivanju in obdelavi osebnih podatkov, ki jih posreduje stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), na katero vplivajo osebni podatki, ponudnik namenja posebno pozornost večjemu upoštevanju Zakona št. VI iz leta 1998 o razglasitvi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, sestavljene v Strasbourgu 28. januarja 1981, Zakona št. CXIX iz leta 1995 o upravljanju podatkov o imenih in naslovih za namene raziskovanja in neposrednega pridobivanja poslov ter Zakona št. CXII iz leta 2011 o samoodločanju glede informacij in svobodi obveščanja (v nadaljnjem besedilu: Informacijski zakon)

 

3. Podatke, ki jih posreduje kupec, kot so priimek in ime, naslov za pošiljanje in izstavitev računa, telefonska številka, e-poštni naslov in spol kupca, najdete v e-pošti, poslani prek sistema.

 

Pri plačilih z bančnimi karticami podatke, potrebne za plačilo, ne upravlja ponudnik, temveč banka OTP Bank Nyrt.

 

Zavedam se, da bodo spodaj navedeni osebni podatki, ki jih hrani upravljavec podatkov družbe Szinga Sport Kft. (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) v podatkovni zbirki uporabnikov spletne strani www.playersroom.hu, preneseni na OTP Mobil Kft. kot obdelovalca podatkov. Podatki, ki jih posreduje upravljavec podatkov, so naslednji:

 

ID spletnega naročila

datum naročila

postavke naročila (ime izdelka, številka izdelka, cena, količina, DDV)

stroški pošiljanja

valuta

znesek popusta

jezik

ime

priimek

e-poštni naslov

telefonska številka

ime na katerega se izda račun

davčna številka

poštna številka za izdajo računa

mesto za izdajo računa

ulica za izdajo računa

županija za izdajo računa

država za izdajo računa

ime in priimek za pošiljanje

poštna številka za pošiljanje

mesto za pošiljanje

ulica za pošiljanje

županija za pošiljanje

država za pošiljanje

 

Značilnosti in namen dejavnosti obdelave podatkov, ki jo izvaja obdelovalec podatkov, si lahko ogledate v SimplePay Informacijah o upravljanju podatkov, na naslednji povezavi:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Upravljavci podatkov: ponudnik in kurirske službe iz točke 5.

 

5. Ponudnik izjavlja, da je namen upravljanja podatkov, zabeleženih v njegovi zbirki podatkov (ime, naslov za dostavo in izdajo račun, e-poštni naslov, telefonska številka, spol stranke), zagotavljanje storitev, ki so na voljo v spletni trgovini, prikazovanje prilagojene vsebine in oglasov, zbiranje statističnih podatkov, tehnični razvoj informacijskega sistema, in zaščita pravic strank. Ponudnik lahko podatke uporabi za oblikovanje uporabniških skupin in prikaz ciljne vsebine in / ali oglasov ali pošiljanje novic uporabniškim skupinam na spletnih mestih ponudnika.

 

Podatki, ki jih posreduje stranka, bodo posredovani prevoznikom, ki izvajajo dostavo izdelkov (v nadaljnjem besedilu: kurirske službe), kolikor je potrebno za dostavo izdelkov, kupljenih v spletni trgovini.

 

Kurirske službe

 

Ponudnik vodi register prenosa podatkov o prenosu osebnih podatkov, ki jih stranka posreduje kurirskim službam, da preveri zakonitost prenosa podatkov in vodi evidenco prenosov osebnih podatkov za obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključno z datumom prenosa osebnih podatkov, ki jih upravlja ponudnik, pravno podlago in prejemnika prenosa podatkov ter opredelitev obsega prenosa. Ponudnik podatke v registru za prenos podatkov hrani 5 (pet) let.

 

6. Osebne podatke, ki jih je posredoval stranka, ponudnik ne sme uporabljati za namene, ki niso našteti zgoraj. Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam (razen kurirskim službam) ali javnim organom je možno le z izrecnim soglasjem stranke, razen če zakon ali uradna / sodna odločba ne zahtevata drugače. Ponudnik bo osebne podatke stranke po koncu namena uporabe ali na zahtevo izbrisal.

 

7. Stranka podatke posreduje prostovoljno, pravna podlaga je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z uporabo storitev ponudnika stranka soglaša z uporabo njegovih podatkov, kot je določeno zgoraj (vključno s prenosom osebnih podatkov kurirskim službam).

 

8. Stranka lahko od ponudnika kadar koli zahteva:

- informacije o ravnanju z njenimi osebnimi podatki

- popravek osebnih podatkov;

- brisanje ali blokiranje osebnih podatkov.

 

8.1 Na zahtevo stranke ponudnik zagotovi informacije o podatkih posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih upravlja, o njihovem viru, namenu, pravni podlagi, trajanju, imenu in naslovu obdelovalca podatkov ter dejavnostih, povezanih z upravljanjem podatkov, pa tudi o pravni podlagi in prejemniku prenosa podatkov.

 

Ponudnik je na zahtevo stranke dolžan zagotoviti informacije v pisni in razumljivi obliki v najkrajšem času od oddaje zahteve, vendar najpozneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh.

 

Zgoraj navedeni podatki so brezplačni, če stranka, ki zahteva informacije, še ni predložil zahteve za informacije upravljavcu podatkov za isti nabor podatkov v tekočem letu. V drugih primerih se lahko določi povračilo stroškov v višini 700 HUF na informacijo. Če je ponudnik s podatki ravnal nezakonito ali če je zahteva po informacijah privedla do popravka, potem je treba vrniti že plačane stroške.

 

Ponudnik informiranje stranke lahko zavrne v primerih, določenih v prvem odstavku 9. člena in 19. členu Informacijskega zakona.

 

V primeru zavrnitve posredovanja informacij, ponudnik pisno obvesti stranko o tem, da po kateri določbi Informacijskega zakona je to storil. V primeru zavrnitve posredovanja informacij, se lahko stranka obrne na sodišče ali Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij (naslov: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonska številka: +36 (1) 391 1400; e-poštni naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu; v nadaljnjem besedilu: Organ).

 

8.2 Če osebni podatki, ki jih upravlja ponudnik, ne ustrezajo resničnosti in so osebni podatki, ki ustrezajo resničnosti, na voljo ponudniku, jih bo ponudnik popravil.

 

Osebne podatke bo ponudnik izbrisal, če

- je obdelava osebnih podatkov nezakonita;

- stranka zahteva izbris osebnih podatkov;

- so osebni podatki nepopolni ali napačni - in tega pogoja ni mogoče pravno odpraviti - pod pogojem, da Informacijski zakon izbrisa ne izključi;

- je namen obdelave podatkov prenehal ali pa je potekel rok za hrambo podatkov, določen z zakonom;

- odredi sodišče ali organ.

 

Namesto brisanja bo ponudnik blokiral osebne podatke, če stranka to zahteva ali če se na podlagi informacij, ki so mu na voljo, domneva, da bi izbris škodoval zakonitim interesom stranke. Tako blokirani osebni podatki se lahko obdelujejo le toliko časa, dokler obstaja namen obdelave podatkov, ki izključuje izbris osebnih podatkov.

Ponudnik bo osebne podatke, ki jih upravlja, označil, če stranka oporeka njegovi pravilnosti ali točnosti, vendar napačnosti ali netočnosti spornih osebnih podatkov ni mogoče jasno ugotoviti.

 

Ponudnik bo stranko obvestil o popravku, blokiranju, označevanju in brisanju podatkov ter vse tiste, ki so jim bili podatki predhodno posredovani zaradi upravljanja podatkov. Obvestilo je lahko izpuščeno, če glede na namen obdelave ne škoduje legitimnim interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Če ponudnik ne izpolni zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za popravek, blokiranje ali brisanje, mora v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu zahteve pisno sporočite dejanske in pravne razloge za zavrnitev zahteve za popravek, blokiranje ali izbris. Če je zahteva za popravek, izbris ali blokiranje zavrnjena, se stranka lahko obrne na sodišče ali na Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij.

 

9. Dejavnosti, povezane z obdelavo podatkov, ki jih je ponudnik pridobil, izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, in z upoštevanjem določb o varstvu podatkov, vključenih v to izjavo.

 

10. Ponudnik ni odgovoren za podatke, ki jih posreduje stranka. Če ponudnik ugotovi, da podatki kršijo pravice tretje osebe ali zakona ali kršijo ta pravila o varstvu podatkov ali povzročijo škodo zaradi neupoštevanja pravil o varstvu podatkov, ima ponudnik pravico, da v sodelovanju s pristojnimi organi sprejme potrebne pravne ukrepe. Če je stranka za uporabo storitve posredovala podatke tretje osebe ali je na kakršen koli način povzročila škodo med uporabo spletnega mesta, je ponudnik upravičen do uveljavljanja odškodnine.

 

11. Da bi preprečil nepooblaščen dostop in razkritje, ponudnik za zagotavljanje točnosti podatkov in za njihov najprimernejši način uporabe z ustreznimi fizičnimi, elektronskimi in tehničnimi metodami shranjuje in posreduje preko spleta zbrane podatke.

 

12. Ponudnik upravlja podatke o strankah v okviru klubske kartice, za čas njene veljavnosti in pozneje, brez ločene zahteve za preklic, da bi spodbudil stranko, da postane redna stranka, in stranko na dane kontaktne podatke čim lažje obvesti o promocijah. Podatke obdeluje osebje ponudnika. Stranka svoje pravice do informacijske samoodločbe in svobode obveščanja lahko uveljavlja v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011.

 

13. Ponudnik shranjevanja podatkov: Planet Express Kft.,

Sedež:1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Davčna številka: 23587342-2-43

Matična številka podjetja: 01-09-972700

Služba za stranke in tehnična pomočsupport@pannonhosting.hu

 

 

14. Uporaba obdelovalcev podatkov

Partnerji tržnih storitev in tretje osebe:

 

15. Ponudnik za pošiljanje pošte:

Maileon Digital Kft.

Sedež: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Pravilnik upravljanja podatkov pri nagradni igri

 

 

1. Osebne podatke registriranih udeležencev nagradne igre upravlja organizator igre ((družba Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (sedež: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; št. vpisa v sodni register: 01-09-370331, davčna št.: 10318102-2-44; e-poštni naslov: szingasport@playersroom.hu, ki jo zastopa poslovodja Zoltán Gém; v nadaljnjem besedilu: »Organizator«). Vse osebne podatke upravlja izključno Organizator. Organizator je upravljanje podatkov prijavil v register za varstvo podatkov, ki ga vodi Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij: NAIH-84718/2015.

Organizator obdeluje izključno osebne podatke oseb, ki so se prijavile v igro, določeno v Pravilih nagradne igre in so med registracijo sprejele Pravila nagradne igre in ta Pravila upravljanja podatkov.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec sprejme Pravila nagradne igre in ta Pravilnik o upravljanju podatkov.

 

2. Ta Pravilnik o upravljanju osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) velja samo za upravljanje osebnih podatkov, zabeleženimi med nagradno igro, in ne zajema drugega upravljanja osebnih podatkov s strani Organizatorja.

Ravnanje z osebnimi podatki udeležencev nagradne igre ureja ta Pravilnik. Obdelavo osebnih podatkov ureja zakonodaja Madžarske in Evropske unije, predvsem Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijskem samoodločanju in svobodi obveščanja (Informacijski zakon) ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46 / ES z dne 24. oktobra 1995 »o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov«, ter direktivami GDPR, ki so stopile v veljavo 25. maja.

 

3. Udeleženec nagradne igre z registracijo sprejme Pravila nagradne igre in ta pravila. Z registracijo in sprejetjem pravil se udeleženec nagradne igre strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je določeno v teh pravilih. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je prostovoljno soglasje udeležencev nagradne igre (točka a) prvega odstavka 5. člena Informacijskega zakona). Ta pravila so namenjena informiranju udeležencev nagradne igre.

Pod pogojem, da je udeležba popolnoma prostovoljna in da udeleženci nagradne igre postanejo upravičeni do nagrad, ne da bi plačali kakršne koli vložke organizatorju, organizator daje pogoj za sodelovanje v soglasje z upravljanjem podatkov, kot je določeno v Politiki zasebnosti. Udeleženci nagradne igre zgoraj napisano izrecno priznavajo in se strinjajo, da je sodelovanje pogojeno s soglasjem za upravljanje podatkov.

 

4. Med upravljanjem podatkov si organizator prizadeva zagotoviti, da je upravljanje podatkov pošteno, zakonito in da obdelava osebnih podatkov poteka samo za določen namen. Namen upravljanja podatkov je predvsem izvedba nagradne igre, med katero se preveri pravica do sodelovanja, žrebanje, obveščanje zmagovalcev in izročitev nagrade. Namen upravljanja podatkov je poleg tega oglaševanje, raziskave trga in javnega mnenja z uporabo podatkov, ki jih posreduje udeleženec nagradne igre.

Organizator je upravičen do uporabe podatkov v statistične namene na način, ki ne omogoča osebne identifikacije.

 

5. Osebni podatki se obdelujejo na sedežu, podružnici, v prostorih organizatorja ali prostorih obdelovalca podatkov, ki ga je za to pooblasti organizator. Odločitve v zvezi z upravljanjem podatkov vedno sprejme organizator.

Na podlagi Informacijskega zakona ima organizator pravico pooblastiti obdelovalca osebnih podatkov. Obdelovalec podatkov se ne more samostojno odločiti. Organizator nagradne igre imena obdelovalcev podatkov objavi v teh pravilih.

 

6. Med registracijo udeleženec nagradne igre posreduje osebne podatke in kontaktne podatke, navedene v obrazcu za registracijo (ime, e-poštni naslov, naslov, datum rojstva, poštna številka). Namen upravljanja podatkov: identifikacija udeleženca nagradne igre, stiki, oglaševanje, raziskave.

Če udeleženec nagradne igre zmaga, je dolžan organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za pridobitev nagrade, zlasti za nagrado, ki jo mora poslati zmagovalcu, za izpolnitev davčnih obveznosti (natančen naslov, osebne identifikacijske podatke za fizično osebo, davčno številko, številko bančnega računa). Če udeleženec nagradne igre ne posreduje zahtevanih podatkov, ima organizator pravico zavrniti izročitev nagrade. Namen upravljanja podatkov je izročiti dobitke zmagovalnim udeležencem nagradne igre in izpolniti davčno obveznost.

V primeru priporočenih oseb se upravljanje podatkov uporablja za promocijo igre, organizator pošlje pismo o igri priporočenim osebam.

 

7. Organizator ima pravico uporabiti kontaktne podatke, ki jih posreduje udeleženec nagradne igre (e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka), da mu pošlje promocijsko e-pošto, povezano z organizatorjem, dejavnostmi organizatorja, glasilo, povezano s storitvijo, ali oglas v ta namen. Udeleženec nagradne igre se izrecno strinja, da mu lahko organizator zagotavlja informacije v obvestilih, novicah oziroma v drugo obvestilno pisanje vpiše oglas.

Z registracijo udeleženec nagradne igre izrecno soglaša s tem, da mu organizator pošlje oglas z uporabo neposredne metode povpraševanja in z uporabo podatkov, predvidenih v ta namen. Soglasje velja za poizvedbe po e-pošti, telefonu, pošti in za druge načine.

Udeleženci nagradne igre se strinjajo, da bo organizator uporabo spletnih strani organizatorja in podatke, ustvarjene med njihovim sodelovanjem v igri, uporabil v oglaševalske namene, da bo udeležencem nagradne igre ponudil ciljne ponudbe v zvezi z naslovnikom.

Upravljane podatke lahko Organizator uporabi za raziskave javnega mnenja, tržne raziskave, za sestavljanje raziskovalnega vzorca in iskanje udeležencev za te namene.

 

8. Ob obisku spletnega mesta sistem organizatorja samodejno zabeleži naslov IP računalnika udeleženca nagradne igre, čas začetka obiska in v nekaterih primerih vrsto brskalnika in operacijskega sistema, odvisno od nastavitev računalnika in geografske lokacije. Tako zabeleženih podatkov ni dovoljeno kombinirati z drugimi osebnimi podatki. Obdelava podatkov je izključno za statistične namene. Organizator si pridržuje pravico, da na računalnik udeleženca nagradne igre namesti datoteke, ki vsebuje podatke (piškotka).

 

9. Organizator posredovanih podatkov po koncu nagradne igre ne bo izbrisal, podatke bo še naprej upravljal in uporabljal za namene, določene v teh pravilih.

Organizator bo posredovane podatke izbrisal, če:

Udeleženec nagradne igre lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov na kontaktnih podatkih organizatorja (1. točka). Na zahtevo udeleženca nagradne igre bo sistem organizatorja v petih delovnih dneh podatke izbrisal. Ko se osebni podatki izbrišejo, postanejo podatki neprepoznavni na tak način, da povezave med podatki in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni več mogoče vzpostaviti.

Organizator osebnih podatkov na zahtevo udeleženca nagradne igre ne bo izbrisal, če je obdelava podatkov obvezna ali dovoljena z zakonom (tako na primer podatki, povezani z davčno obveznostjo). V tem primeru bo organizator udeleženca nagradne igre obvestil o pravni podlagi za zavrnitev zahteve za izbris.

Če je med organizatorjem in udeležencem nagradne igre vzpostavljeno pravno razmerje in je obdelava osebnih podatkov nujna za uveljavljanje pravic iz pravnega razmerja in izpolnjevanje obveznosti (npr. uveljavljanje zahtevkov, reševanje pravnih sporov), organizator na podlagi petega odstavka 6. člena Informacijskega zakona še naprej obdeluje potrebne osebne podatke tudi v primeru zahteve za izbris.

Če organizator udeleženca nagradne igre izključi iz nagradne igre, bo obdeloval podatke, potrebne za preprečitev ponovne registracije tudi v primeru zahteve za preklic. Pravna podlaga za upravljanje podatkov v tem primeru je peti odstavek 6. člena Informacijskega zakona.

 

10. Udeleženec nagradne igre ima pravico zahtevati popravek svojih podatkov in prositi organizatorja, da popravi napačne podatke in jih sam ne more popraviti. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva informacije o ravnanju z njegovimi podatki. Organizator obvestitev lahko posreduje tudi po elektronski pošti. Zadevni igralec lahko ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov.

 

11. Organizator sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov, pri čemer zagotovi ustrezno raven zaščite, zlasti pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, prenosom, razkritjem, brisanjem ali uničenjem ter naključnim uničenjem in poškodbami. Organizator z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotovi varnost podatkov.

 

12. Udeleženci nagradne igre lahko posredujejo svoje osebne podatke samo pri uporabi storitve in uporabi spletnega mesta. Razkritje podatkov drugih oseb pomeni nezakonito obdelavo podatkov, ki ima lahko posledice, določene v ločeni zakonodaji. V primeru zlorabe drugih osebnih podatkov bo organizator pomagal delujočim organom pri odkrivanju kršitve in identifikaciji storilca.

 

13. Organizator osebne podatke posreduje tretjim osebam le z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali v skladu z zakonskimi določbami.

 

14. Udeleženec nagradne igre lahko vloži pritožbo glede ravnanja z njegovimi osebnimi podatki pri organizatorju, ki bo pritožbo v najkrajšem možnem času preučil in kršitev odpravil.

V primeru kršitve pravice varstva osebnih podatkov se lahko udeleženec nagradne igre obrne na Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij (www.naih.hu) in lahko svoj zahtevek uveljavi tudi na sodišču.

 

 

Prikaz:
24 / stran
Razvrsti po:
Najprej znižani izdelki
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 25.99
€ 20.99
Velikosti:
5
UCL TRN BALL
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 30.99
Velikosti:
5
20%COPA GL CLB J
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 15.99
€ 12.99
Velikosti:
5
20%PRED GL TRN J
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 22.99
€ 18.99
Velikosti:
5
EURO24 TRN
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 30.99
Velikosti:
5
Nike Park Ball
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 20.99
Velikosti:
5
20%JUVE CLB HOME
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 25.99
€ 20.99
Velikosti:
5
Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5Ocena izdelkov 0/5 (0 / 0)
€ 20.99
Velikosti:
5
Prijava na novice